PRAVILNIK

HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR

PRAVILNIK
O RADU STRUČNOG DRUŠTVA
HRVATSKOGA KIRUŠKOG DRUŠTVA
HRVATSKOGA LIJEČNIČKOG ZBORA


Zagreb, lipanj 2004.Na temelju članka 35. Statuta Hrvatskoga liječničkog zbora, Skupština
Hrvatskoga kiruškog društva Hrvatskoga liječničkog zbora na sjednici
održanoj u lipnju 2004. donijela je:

PRAVILNIK O RADU
HRVATSKOGA KIRUŠKOG DRUŠTVA
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
(1) Hrvatsko kiruško društvo tijelo je Hrvatskoga liječničkog zbora (u daljnjem
tekstu: Stručno društvo) koje članovi osnivaju radi stručnog i znanstvenog rada
na području kirurgije.
(2) Stručno društvo djeluje u skladu s ciljevima i zadacima Hrvatskoga
liječničkog zbora (u daljnjem tekstu: HLZ-a).

Članak 2.
Stručno društvo ima naziv:
HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR
HRVATSKO KIRUŠKO DRUŠTVO

ili na engleskom jeziku:
CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION
CROATIAN SOCIETY OF SURGERY
.

Članak 3.
Sjedište Stručnog društva je u Zagrebu, Kišpatićeva 12.

Članak 4.
(1) Stručno društvo ima pečat četvrtastog oblika, sljedećeg sadržaja:
- u gornjem redu:
HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR
- u donjem redu:
HRVATSKO KIRUŠKO DRUŠTVO
ili na engleskom jeziku:
CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION
CROATIAN SOCIETY OF SURGERY.
(2) Ispod naslova može stajati adresa tajništva.
(3) Stručno društvo može imati svoj znak.
(4) Znak Stručnog društva može biti sastavni dio pečata.

Članak 5.
(1) Rad Stručnog društva uređen je Statutom HLZ-a i drugim aktima HLZ-a te
ovim Pravilnikom.
(2) Ako to zahtijevaju pravila međunarodnih udruga kojih je ovo Stručno društvo
član, djelovanje Stručnog društva uredit će se u skladu s tim pravilima,
uz suglasnost GO-a HLZ-a.
(3) Stručno društvo može biti član odgovarajućih međunarodnih asocijacija, kao
predstavnik HLZ-a na području svoje djelatnosti.
(4) Stručno društvo upisano je u popis stručnih društava HLZ-a pod brojem 42 za
godinu 2008.


II. ZADACI

Članak 6.
Zadaci Stručnog društva su:
1. trajno stručno i znanstveno usavršavanje svojih članova organiziranjem
stručnih i znanstvenih sastanaka, kongresa, seminara, predavanja i tečajeva,
odnosno svih oblika trajnoga medicinskog usavršavanja
2. suradnja sa stručnim, znanstvenim i nastavnim organizacijama,
3. predstavljanje struke u tijelima HLZ-a,
4. suradnja s društvima i sekcijama HLZ-a na područjima od zajednickog interesa,
5. predlaganje mjera za unapređenje i poboljšanje organizacije rada u stručnoj i
znanstvenoj djelatnosti na području svoje struke,
6. suradnja sa srodnim stručnim i znanstvenim društvima drugih zemalja,
7. predstavljanje nacionalnih interesa svoje struke u odgovarajućim
međunarodnim društvima,
8. unapređivanje zdravstvene kulture stanovništva,
9. njegovanje i razvijanje načela povezanosti i medicinske etike medu svojim
članovima,
11. praćenje i nadziranje provođenja mjera zdravstvene zaštite bolesnika,
12. davanje stručnih mišljenja i ekspertiza,
13. predlaganje znanstvenih projekata.


III. ČLANSTVO

Članak 7.
(1) Članstvo u Stručnom društvu može biti redovno, pridruženo i začasno.
(2) Redovnim članom Stručnoga društva može postati liječnik, član HLZ-a.
(3) Pridruženi članovi mogu biti visokoobrazovani stručnjaci drugih struka i
znanstveni djelatnici koji nisu liječnici, a djeluju na području djelovanja
Stručnoga društva, u zdravstvenoj djelatnosti ili su znanstvenici iz područja medicine.
(4) Pridruženi članovi imaju sva prava i dužnosti, ali ne mogu biti birani za
predsjednika i prvog dopredsjednika.
(5) Začasnim članom Stručnog društva može postati zdravstveni i znanstveni
djelatnik, građanin Republike Hrvatske ili stranac koji je zaslužan za razvoj
znanstvene misli i stručne djelatnosti iz područja djelovanja Društva.
(6) Redovne i pridružene članove izabire upravni odbor Stručnog društva,
a začasne Skupština Stručnoga društva.
(7) O izboru začasnih članova obavještavaju Glavni odbor HLZ-a, koji ih potvrđuje.

Članak 8.
Članstvo u Stručnom društvu prestaje:
(1) istupanjem iz članstva po vlastitoj želji ili smrću,
(2) prestankom članstva u HLZ-u,
(3) neplaćanjem članarine Društvu najmanje tijekom jedne godine, a nakon
pisane opomene, ako je članarina u Stručnom društvu odredena.

Članak 9.
Prava i dužnosti članova jesu:
(1) pridržavati se načela medicinske etike i deontologije te svojim postupcima
i radom ne narušavati ugled Strucnog društva, HLZ-a i lijecničkog poziva,
(2) razvijati i usavršavati svoje znanje,
(3) objavljivati svoje znanstvene i strucne radove u publikacijama Stručnog
društva i HLZ-a,
(4) birati i biti biran u tijela Stručnog društva,
(5) davati prijedloge i primjedbe na rad Stručnog društva i njegovih tijela,
(6) podnositi žalbe i prigovore u slučajevima predviđenim ovim Pravilnikom i
Statutom HLZ-a,
(7) pravo je članova da Stručno društvo štiti njihov moralni ugled i materijalni položaj,
(8) dužnost redovitog plaćanja članarine HLZ-u i Stručnom društvu, ako je
članarina određena,
(9) koristiti olakšice na skupovima u organizaciji Stručnog društva ili HLZ-a,
(10) učlanjivati se u međunarodna i inozemna medicinska društva sa svim
pravima i dužnostima koja iz toga proistječu.


IV. TIJELA DRUŠTVA

Članak 10.
Tijela Stručnog društva su:
1. Skupština,
2. Upravni odbor,
3. predsjednik,
4. tajnik,
5. rizničar,
6. ogranci,
7. sekcije,
8. povjerenstva ili radne grupe.

Skupština

Članak 11.
(1) Skupština se sastaje po potrebi, a najmanje jednom u godini.
(2) Izborna Skupština Stručnog društva održava se obavezno svake četvrte
godine uoči izborne Skupštine HLZ-a.
(3) Skupštinu saziva predsjednik Stručnog društva na temelju odluke Upravnog
odbora.
(4) Upravni odbor donosi odluku o sazivanju Skupštine na vlastitu inicijativu te
ako to zatraži najmanje 20% članova, najmanje dva ogranka Stručnog društva
ili Glavni odbor HLZ-a.
(5) Odluku o sazivanju Skupštine Upravni odbor mora donijeti najkasnije trideset
dana nakon prijema pisanog zahtjeva.
(6) Predsjednik Stručnog društva mora dostaviti pozive za Skupštinu najmanje
15 dana prije održavanja.

Članak 12.
(1) Skupštinu Stručnog društva čine svi njegovi članovi.
(2) Ako Stručno društvo ima više od 100 članova, Skupštinu čine izaslanici.
(3) Broj izaslanika Skupštine utvrđuje Upravni odbor Stručnog društva tako da
jedan izaslanik dolazi na svakih 10 članova Stručnog društva.
(4) Broj izaslanika Skupštine ne može biti manji od 25.
(5) Skupština donosi pravovaljane odluke, ako joj prisustvuje natpolovicna
većina ukupnog broja izaslanika.
(6) Mandat izaslanika traje 4 godine.

Članak 13.
Skupština se saziva i vodi prema Pravilniku o radu Skupštine HLZ-a.

Članak 14.
Skupština Stručnog društva obavlja ove poslove:
(1) donosi Pravilnik o radu Stručnog društva,
(2) bira i razrješava Upravni odbor,
(3) bira predsjednika i prvog dopredsjednika Stručnog društva,
(4) odlučuje o osnivanju ogranaka i sekcija Stručnog društva,
(5) donosi planove i program rada Stručnog društva,
(6) donosi financijske planove Stručnog društva,
(7) odlučuje o izvješćima Upravnog odbora i ostalih tijela Stručnog društva,
(8) raspravlja i odlučuje i o svim ostalim pitanjima koja su stavljena na
dnevni red u okvirima svoje ovlasti prema Statutu HLZ-a i ovom Pravilniku,
(9) izabire začasne članove Stručnog društva,
(10)odlučuje o prestanku članstva u Stručnom društvu, a na prijedlog Upravnog
odbora Stručnog društva.

Upravni odbor

Članak 15.
Upravni odbor obavlja ove poslove:
(1) izvršava odluke Skupštine,
(2) organizira svekoliki rad u provođenju zadataka Stručnog društva iz članka 6.
ovog Pravilnika,
(3) odlučuje o primitku redovnih i pridruženih članova Stručnog društva, osniva
svoja povjerenstva, odnosno radne grupe i imenuje njihove članove,
(4) imenuje izaslanike u druga stručna društva HLZ-a s mandatom do prve
Skupštine,
(5) imenuje izaslanika u Stručni savjet HLZ-a u skladu s člankom 30. Statuta HLZ-a,
(6) predlaže kandidate za dodjelu odličja HLZ-a,
(7) predlaže kandidate za izbor u članstvo Akademije medicinskih znanosti Hrvatske,
(8) vodi administrativno i financijsko poslovanje Stručnog društva,
(9) podnosi izvješće o radu Skupštini Stručnog društva i tijelima HLZ-a,
(10) angažira se u stjecanju materijalnih sredstava za rad Stručnog društva,
(11)djeluje i odlučuje i o ostalim pitanjima iz područja svoje ovlasti u okvirima
dobivenih ovlaštenja od Skupštine Stručnog društva, odredbi ovoga Pravilnika
i Statuta HLZ-a.

Članak 16.
(1) Upravni odbor ima najmanje 5 članova.
(2) U Upravni se odbor mogu kooptirati i drugi članovi Stručnog društva, ali njihov
ukupni broj mora biti manji od broja izabranih članova.
(3) Upravni odbor radi na sjednicama.
(4) Sjednice Upravnog odbora saziva i vodi predsjednik Stručnog društva.
(5) Upravni odbor čine: predsjednik, prvi dopredsjednik te članovi izabrani na
zasjedanju Skupštine Stručnog društva.
(6) Upravni odbor među svojim članovima izabire drugog dopredsjednika i
rizničara, a tajnika Stručnog društva imenuje na prijedlog predsjednika
Stručnog društva iz redova ukupnog članstva.
(7) Kandidate za članove Upravnog odbora, predsjednika i dopredsjednika
Stručnog društva predlažu članovi Stručnog društva između sebe.
(8) Mandat članova Upravnog odbora, predsjednika, prvog dopredsjednika
i rizničara Stručnog društva traje četiri godine ili do izbora na izbornoj
Skupštini društva.
(9) Stručno društvo HLZ-a koje počinje s radom u vremenu izmedu dviju izbornih
Skupština HLZ-a bira svoja tijela kojima mandat traje do prve izborne Skupštine HLZ-a.
(10) Predsjednik, prvi dopredsjednik ili član Upravnog odbora može biti biran
najviše dva puta uzastopce.

Predsjednik Stručnog društva

Članak 17.
(1) Predsjednik Stručnog društva zastupa i predstavlja Stručno društvo.
(2) Predsjednik Stručnog društva odgovoran je za zakonitost rada Stručnog
društva, a za svoj rad odgovoran je Skupštini Stručnog društva
i predsjedniku HLZ-a.
(3) Predsjednik Stručnog društva obavlja ove poslove:
1. saziva sjednice Upravnog odbora,
2. organizira i vodi stručni i znanstveni rad Stručnog društva,
3. brine se o izvršavanju odluka Skupštine,
4. zajedno s tajnikom potpisuje dokumentaciju Stručnog društva,
5. obvezan je najmanje jedanput u godini, a najkasnije do 31. siječnja tekuće
godine podnijeti pisano izvješće o cjelokupnom aktivnom radu i poslovanju
Stručnog društva na zasjedanju Skupštine Stručnog društva, a pisano izvješće
predsjedniku HLZ-a.
(4) U slučaju spriječenosti, predsjednika zamjenjuje prvi dopredsjednik
Stručnog društva, a u slučaju njegove spriječenosti, drugi dopredsjednik.

Tajnik

Članak 18.
(1) Tajnik Stručnog društva vodi tajništvo, a posebice obavlja ove poslove:
1. brine se za uredno poslovanje administracije,
2. čuva arhivu,
3. sastavlja tajnicki izvještaj za Skupštinu Stručnog društva,
4. uz predsjednika, potpisuje dokumentaciju,
5. brine se o sjednicama Upravnog odbora,
6. sakuplja i sređuje izvješća ogranaka,
7. obavlja i druge dužnosti koje mu povjeravaju predsjednik i Upravni odbor.
(2) U slučajevima spriječenosti, tajnika zamjenjuje član Upravnog odbora kojeg
ovlasti predsjednik Stručnog društva.
(3) Nakon isteka mandata, tajnik je dužan obaviti primopredaju pisane
dokumentacije i svekolike korespondencije kojom raspolaže novoimenovanom
tajniku ili predsjedniku Stručnog društva, ako tajnik nije imenovan.

Rizničar

Članak 19.
Rizničar obavlja ove poslove:
(1) rukovodi financijskim poslovanjem,
(2) brine se za naplatu clanarine, ako je clanarina odredena,
(3) brine se za vođenje financijske dokumentacije,
(4) podnosi Skupštini Stručnoga društva izvješće o financijskom poslovanju,
(5) izrađuje prijedlog financijskog plana.

Ogranci

Članak 20.
1. Ogranak je stručno tijelo koje osniva Stručno društvo na vlastitu inicijativu ili na
prijedlog podružnice HLZ-a.
2. Uvjet za osnivanje ogranka je da okuplja najmanje 10 članova.
3. Ogranak osniva Upravni odbor Stručnog društva.
4. Ogranak nosi naziv Stručnog društva, naziv ogranka i naziv mjesta u kojem je
sjedište ogranka.
5. Radom ogranka upravlja Upravni odbor koji se sastoji od najmanje tri člana, a
biraju ga članovi ogranka.
6. Mandat Upravnog odbora ogranka traje četiri godine.
7. Članovi Upravnog odbora ogranka izmedu sebe biraju predsjednika, tajnika i
rizničara.
8. Rad ogranka reguliran je odredbama ovog Pravilnika, Pravilnikom o radu
Podružnice koja predlaže njegovo osnivanje i Statutom HLZ-a.

Sekcije

Članak 21.
(1) Sekcije Stručnog društva mogu se osnovati za pojedina uža područja
znanstvenog i stručnog djelovanja iz djelokruga Stručnog društva.
(2) Sekcije se osnivaju na prijedlog najmanje 10 članova Stručnog društva.
(3) O osnivanju sekcije odlučuje Skupština Stručnog društva.
(4) Sekcija nosi naziv Stručnog društva s podnazivom sekcije.
(5) Radom sekcije upravlja Upravni odbor od najmanje tri člana, koje biraju
članovi sekcije
(6) Članovi Upravnog odbora izmedu sebe biraju predsjednika, tajnika i rizničara
Sekcije Stručnog društva.
(7) Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine, odnosno do izborne
skupštine, a vezan je uz mandat članova Skupštine Stručnog društva.
(8) Rad sekcije reguliran je odredbama ovoga Pravilnika, Pravilnika o radu
Podružnice i Statutom HLZ-a.

Povjerenstva i radne grupe

Članak 22.
(1) U svrhu uspješnijeg i pravodobnog razmatranja pitanja iz djelatnosti Stručnog
društva, Upravni odbor Stručnog društva može osnovati odgovarajuća
povjerenstva i radne grupe.
(2) Povjerenstva i radne grupe podnose mišljenja i prijedloge Upravnom odboru.
(3) Povjerenstva i radne grupe sastoje se od najmanje tri člana.
(4) Povjerenstva i radne grupe mogu biti stalne ili posebno osnovane za
rješavanje pojedinog pitanja.
(5) Trajanje mandata članova stalnih povjerenstava, odnosno radnih grupa,
određuje Upravni odbor Stručnog društva.
(6) Predsjednika povjerenstva, odnosno radne grupe, bira Upravni odbor.

Članak 23.
(1) Stručno društvo prestaje postojati:
1. kada to odluči dvotrećinska većina svih izaslanika Skupštine Stručnog društva,
2. ako u članstvu Stručnog društva ostane manje od 10 članova HLZ-a,
3. odlukom Skupštine HLZ-a na prijedlog Glavnog odbora HLZ-a, ako su
ispunjeni uvjeti iz točaka 2.-4. članka 36. Statuta HLZ-a.
(2) Odluku o kriterijima za ocjenu aktivnosti Stručnog društva donosi Glavni
odbor HLZ-a.
(3) Imovinu kojom je raspolagalo Stručno društvo, do osnutka novoga društva,
preuzima na čuvanje i njome upravlja Glavni odbor HLZ-a.


V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.
(1) Ovaj Pravilnik donijela je Skupština Stručnog društva na svojoj sjednici održanoj 11.10.2007., a potvrdio ga je Glavni odbor HLZ-a na sjednici
održanoj 9.5.2008.
(2) Pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana donošenja.